-
-Kennel Sherlock's
Ordlista
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö
A

Apport: kallas det som hunden hämtar in på kommando, t.ex. fågel, atrapp eller dyl.

Apportering: namnet på retrieverns arbetssätt, omfattar de tre momenten markering, sök och dirigering (se nedan) såväl på land som i vatten. Hunden arbetar efter förarens anvisningar och skall på ett effektivt sätt leverera in apporterna.

A-prov (varmviltsprov): A-prov är en officiell prövning där man under jakt bedömer de deltagande hundarsnas jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.

Avelsråd: av Flatcoated Retrieverklubben utsedd grupp, som har en rådgivande funktion för uppfödare samt handhar all information om rasens hälsostatus.

B

BIM: bäst i motsatt kön.

BIR: bäst i rasen.

B-prov (kallviltsprov): Ett B-prov är en officiell prövning vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika retrieverraserna, testet genomförs på kallvilt.

BOK-prov: bevaknings- och karaktärsprov för hund i Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) regi, numera avskaffat. Istället gäller numera MH - mentalbeskrivning av hund.

Bruks: samlingsnamn för tävlingsgrenarna inom Svenska Brukshundklubben (SBK) dvs spår, sök, rapport, lydnad, räddning m.fl.

C

Cert: certifikat, kan tilldelas hund på utställning i konkurrens med övriga individer av samma kön.

CK: hund som på utställning tilldelas CK är av s.k. certifikatkvalitet, dvs av samma kvalitet som den hund som erhåller certifikatet.

C-prov (working test) : Ett C-prov är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika retrieverraserna, testet genomförs helt på dummies.

D

Dirigering: ett av de tre arbetsmomenten för en retriever. Hunden skall helt enligt förarens anvisningar och på ett enkelt sätt kunna styras till ett fallet vilt och apportera detta.

Drag: gren inom Svenska Brukshundklubben (SBK) där man tävlar på skidor med hund som drar en pulka lastat med viss vikt som avgörs av hundens storlek.

Dual Purposehund: en både jaktligt och exteriört fullgod hund.

E

e.: förkortning av 'efter', avser hundens fader.

Ekl: elitklass, den svåraste klassen på jaktprov.

Exteriör: hundens kroppsbyggnad och utseende.

F

FINUCH: finsk utställningschampion.

Flatmästerskapet: Flatcoated Retrieverklubbens (FRK:s) egna årliga jaktprovsmästerskap.

FRK: förkortning för Flatcoated Retrieverklubben som tillvaratar rasens intressen. FRK bildades 1977. [Besök]

G

GBCH: Great Britain Champion (med jaktmerit).

GBSHCH: Great Britain Showchampion (ingen jaktmerit).

H

HP: hederspris att utdelas till hund som en extra utmärkelse på jaktprov, viltspår, utställning eller dyl.

Hund: (Canis familiaris) exakt när vargen domesticerades och blev hund är omdiskuterat. De äldsta fynden av hundskelett är ca 15 000 år gamla. Under äldre stenålder hade hunden troligen en särskild ställning i jägarsamhället. Om detta vittnar regelrätta begravningar av hundar, bl a i Skateholm i Skåne där elva hundgravar har påträffats.

Häst: hästen domesticerades eller tämjdes troligen i södra Ryssland ca 4000 f Kr och spreds sedan snabbt. Redan 2000 f Kr fanns den över hela kontinenten. Fynd av hästskelett från senare delen av yngre stenålder förekommer bl a i Danmark. Under bronsåldern är hästen vanligt förekommande i hela Skandinavien. Från yngre bronsålder finns det fynd av delar till hästutrustning som betsel, munlag och tvärstänger.

I

INTUCH: internationell utställningschampion.

J

Jkl: bruks-/jaktklass, utställningsklass för jakt- eller bruksmeriterad hund från 15 månader och uppåt.

Jaktprov: en artificiell form av jakt där hundarnas egenskaper prövas se vidare under A-, B- och C-prov.

Junkl: juniorklass, utställningsklass för hundar som är 9-15 månader gamla

K

Kull: ett ord för den samling ungar som tiken föder på en och samma gång.

Kkl: kvalificeringsklass för A-prov (se ovan) för hundar som erhållit minst ett 1:a pris i ökl på B-prov (se ovan)
En hund som tilldelats "Ej godkänd" vid tre tillfällen får inte göra om provet flera gånger.

L

LP: lydnadsprovsdiplom.

Lydnad: dressyr med hund, en tävlingsgren inom Svenska Brukshundklubben (SBK).

M

Markering: ett av de tre arbetsmomenten för en retriever. Hunden skall memorera nedslagsplatsen för ett fallet vilt och apportera detsamma på förarens kommando.

Motivationssök: förberedande övning inför ett av retrieverns tre arbetsmoment, söket (se nedan under S). För att höja hundens motivation får den se på medan apporter läggs ut i anvisat område. Hunden skall sedan på egen hand (dock på förarens kommando) söka av området där apporterna lagts ut och leverera in dessa en i taget.

N

Nkl: nybörjarklass på jaktprov.

NORDUCH: nordisk utställningschampion.

NUCH: norsk utställningschampion.

O
P
Q
R

Rasboken (stamtavleboken): en bok utgiven vart femte år i Flatcoated Retrieverklubbens (FRK:s) regi i syfte att ge en så samlad bild som möjligt av den svenska flatcoatstammen på ett och samma ställe. Hitta boken här.

Räddnings-SM: svenska mästerskapet för räddningshundar, avhålls i Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) regi.

S

SBCH: svensk brukschampion.

SBK: förkortning för Svenska Brukshundsklubben, specialklubb för brukshundar.

SKK: förkortning för Svenska Kennelklubben, hundägarnas centralorganisation.

SLCH: svensk lydnadschampion.

SSRK: förkortning för Svenska Spaniel och Retrieverklubben, specialklubb för jakthundar.

Stamtik: därmed avses den första tik som man påbörjar sin uppfödning med.

SUCH: svensk utställningschampion.

SVCH: svensk viltspårchampion.

Sök: ett av de tre arbetsmomenten för en retriever. Hunden skall på egen hand (dock på förarens kommando) söka av ett anvisat område med ett okänt antal fallna vilt och apportera dessa en i taget.

T

TJH: tjänstehund.

U

u.: förkortning av 'undan', avser hundens moder.

Ukl: unghundsklass på jaktprov samt utställningsklass för hundar som är 15-24 månader gamla.

USACH: amerikansk utställningschampion.

V

Vkl: veteranklass, utställningsklass för hundar från 7 år och uppåt men också jaktprovsklass för hundar från 8 år och uppåt på Flatmästerskapet, den sistnämnda finns endast inofficiellt.

Viltspår: artificiellt spårarbetsprov som är ett led i hundens träning för att den i verkliga livet skall kunna användas till att spåra trafikskadat eller påskjutet vilt.

VP: vandringspris - ett pris som årligen delas ut till hund som särskilt utmärkt sig på t.ex. jaktprov, viltspårprov etc.

W

walk-up: vid fältfågeljakt (ex. fasan, rapphöns) går skyttar samt apportörer med förare på linje, oftast med spaniels arbetande framför linjen för att stöta upp viltet som sedan fälls och därefter apporteras.

"will-to please": ett specialuttryck för retrieverns vilja att vara sin förare till lags.

working test : Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika retrieverraserna, testet genomförs helt på dummies.

X
Y
Z
Å
Ä
Ö

ÖKL: öppen klass, den näst svåraste klassen på jaktprov men också utställningsklass för icke jakt- eller bruksmeriterad hund från 15 månader och uppåt.

 

Källor:
www.historiska.se [Besök]


© 2002-2007 Kennel Sherlock's

Upp | Stäng